தொழில்முறை இயங்கும் காலணிகள்: மாதிரிகள், நிறுவனங்கள், மதிப்பீடு, விமர்சனங்கள்