எப்படி மேக்கப் போடுவது: படிப்படியான வழிமுறைகள். ஒப்பனைக்கு முன் முகத்தில் என்ன பயன்படுத்தப்படுகிறது