எபிலேட்டர் அல்லது ஷுகரிங்: எது சிறந்தது, ஒப்பீடு, விமர்சனங்கள்