இரண்டாம் கை: அது என்ன, எப்படி தேர்வு செய்வது, தோற்றத்தின் வரலாறு