புருவம் மெழுகு மற்றும் நிழல் - எப்படி பயன்படுத்துவது, அம்சங்கள் மற்றும் பரிந்துரைகள்