சிவப்பு முடி நிறம் - அம்சங்கள், நிழல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகள்