ரோஸ்வுட் மற்றும் அதன் அத்தியாவசிய எண்ணெயின் மந்திர சக்தி