வீட்டில் மாலை நகங்கள்: யோசனைகள், குறிப்புகள், அம்சங்கள்