கிரியேட்டிவ் ஹேர்கட்: ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் கிரியேட்டிவ் ஹேர்கட், அவற்றின் நன்மை தீமைகள்