தங்கப் பதக்கம்: வடிவமைப்பு, தோற்ற வரலாறு, குறிப்புகள்