பாதத்தில் வரும் காழ்ப்புக்கான வகைகள், நுட்பம் மற்றும் அம்சங்கள்