திமதியின் பச்சை குத்தல்கள்: சின்னங்கள் மற்றும் அவற்றின் பொருள்