ஒரு பதக்கத்துடன் கூடிய செயின் பிடித்தமான அலங்காரம்