முகத்தின் மீசோதெரபி: அது என்ன, செயல்முறையின் செயல்திறன் மற்றும் விளைவுகள்