சிறந்த பிராண்டுகள் "லோரியல்": பட்டியல், மதிப்பீடு மற்றும் புகைப்படம்