பிகினி பகுதியில் முடி அகற்றுதல் - எந்த முறையை தேர்வு செய்வது?