நிழல் அடிப்படை: எதை மாற்றுவது, எப்படி பயன்படுத்துவது