முடிக்கு மருதாணி: சிகிச்சை மற்றும் வண்ணம் தீட்டுதல் பற்றிய விமர்சனங்கள்