ஜெலட்டின் லேமினேஷன். செயல்படுத்துவதற்கான கருத்து, சாராம்சம் மற்றும் தொழில்நுட்பம்