ஒரு மனிதனுக்கு சிகை அலங்காரத்தை எப்படி தேர்வு செய்வது: பரிந்துரைகள்