முடி நிறம் அடர் செம்பு: புகைப்படம் மற்றும் பெயிண்ட் தேர்வு