வீட்டில் என்ன அணிய வேண்டும்: தேர்வு அம்சங்கள், புகைப்படம்