ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான முஸ்லீம் பதக்கங்கள்: நகைகளின் வரலாறு, வகைகள், வடிவமைப்பு