பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கான சட்டையுடன் ஸ்வெட்டரை எப்படி அணிவது மற்றும் எப்படி இணைப்பது