ஜப்பானிய பச்சை. ஜப்பானிய பச்சை குத்தல்கள் மற்றும் அவற்றின் பொருள்