குட்டை முடிக்கான பெண்கள் ஹேர்கட்: வகைகள், புகைப்படங்கள்