வெளிர் சிவப்பு முடி நிறம்: நிழல்கள், வண்ணங்கள் மற்றும் வண்ண பரிந்துரைகள்