வாலண்டினோ உடை: நவீன திருப்பத்தில் சமரசமற்ற நேர்த்தி