ஜீன்ஸ் சுருங்கும் வகையில் துவைப்பது எப்படி? சில நடைமுறை குறிப்புகள்