வாசனை திரவியம் CH (கரோலினா ஹெர்ரெரா): விளக்கம், வகைகள்