அசல் அலங்காரம் - வெள்ளை சோக்கர். வெள்ளை சோக்கர் அணிவது எப்படி