பச்சை குத்துவதற்கான சிறந்த நிறமிகள்: விளக்கம், வகைகள், பயன்பாட்டு அம்சங்கள்