மருதாணி - அது என்ன, எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?