பாரிஸில் இலையுதிர் காலம்: குளிர்ந்த காலநிலையில் பிரெஞ்சு பெண்கள் என்ன அணிவார்கள்?