பச்சை வைரம்: விளக்கம், தோற்றம், பரிமாணங்கள், எடை, பண்புகள் மற்றும் புகைப்படம்