இராணுவ பெரட்டுகள்: பண்புகள், அம்சங்கள், பாதுகாப்புத் தேவைகள்