விடுமுறையில் கடலுக்குச் செல்ல எதை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்? கடற்கரைக்கு ஆடைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது