ஆண்களுக்கான தங்க வளையல்கள் - பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான பாரம்பரியம் மற்றும் நவீன ஃபேஷன்