நெயில் பாலிஷ் சரிசெய்தல்: விளக்கம் மற்றும் மதிப்புரைகள்