மஞ்சள் குதிகால்: மஞ்சள் நிறத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள்