குழந்தைகளுக்கான கடல் குளியல் உப்பு: ஒரு கண்ணோட்டம், பயன்பாட்டு அம்சங்கள் மற்றும் பயனுள்ள பண்புகள்