முகத்தில் உள்ள கருப்பு புள்ளிகளிலிருந்து களிம்புகள்: பட்டியல், பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள், மதிப்புரைகள்