சணல் முக எண்ணெய்: பயன்பாடு, பண்புகள், மதிப்புரைகள்