நக நீட்டிப்புக்கான ஜெல்-ஜெல்லி: பயன்பாட்டு அம்சங்கள், தொழில்நுட்ப விளக்கம், மதிப்புரைகள்