அடித்தளத்திலிருந்து ஒட்டும் அடுக்கை அகற்ற வேண்டுமா: பயனுள்ள குறிப்புகள்