ஆரம்பநிலைக்கு வீட்டிலேயே நகங்கள் - படிப்படியான வழிமுறைகள்