ஹாரி பாட்டர் நகங்களை வடிவமைப்பு: யோசனைகள், வண்ணங்கள், எழுத்துக்கள், நுட்பம்