ஜெல் பாலிஷ் ரிமூவர் "செவெரினா": கலவை, விலை, மதிப்புரைகள்