ஜெல் பாலிஷ் மீண்டும் வளரும். ஜெல் பாலிஷை சரிசெய்யும் முறைகள்