மலிவான முக மாய்ஸ்சரைசர்: விமர்சனம், விளக்கம், கலவை